Prihláste sa k odberu nášho newslettera a získajte až -15% zľavu z prvého nákupu. < Registrácia >
Doručenie zdarma od 49,00 €
Bezpečné nakupovanie
Idosell security badge

Zásady ochrany osobných údajov

1. Prevádzkovateľ údajov a definície

 1. Správcom Vašich osobných údajov je BIOSHI S.A. so sídlom v Krakove, aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3 31-425 Kraków, KRS: 0001053787 (ďalej len: „Správca“)
 2. Správcu údajov môžete kontaktovať:
  1. na korešpondenčnej adrese: aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3 31-425 Kraków ;
  2. na e-mailovej adrese: kontakt@ebio24.sk.
 3. Používateľ – fyzická osoba, ktorá vstupuje na webovú stránku (stránky) Internetového obchodu alebo využíva služby alebo funkcie opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a súborov cookie.
 4. Zákazník - fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, fyzická osoba, ktorá je Spotrebiteľom, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákonná spôsobilosť priznáva, ktorá uzatvára s Predávajúcim Zmluvu o predaji na diaľku.
 5. Internetový obchod - online služba prevádzkovaná Predávajúcim, dostupná na elektronických adresách (webových stránkach): https://ebio24.sk, prostredníctvom ktorej môže Zákazník/Užívateľ získať informácie o Tovare a jeho dostupnosti a zakúpiť si Tovar alebo objednať poskytovanie služby.
 6. Newsletter - informácie vrátane obchodných informácií v zmysle zákona zo dňa 18.7.2002. o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami (Zbierka zákonov z roku 2020, položka 344) od predávajúceho, zaslané zákazníkovi/používateľovi elektronicky; jeho prijatie je dobrovoľné a vyžaduje súhlas Zákazníka/Používateľa.
 7. Účet - súbor údajov uložených v Internetovom obchode a v IT systéme Predávajúceho o danom Zákazníkovi/Užívateľovi a ním zadaných objednávkach a zmluvách, pomocou ktorých môže Zákazník/Užívateľ zadávať objednávky a uzatvárať zmluvy.
 8. GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46 /EC (údaje všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

splnomocnenec pre ochranu údajov
1. Spoločnosť vymenovala inšpektora ochrany osobných údajov.
2. Vo veciach súvisiacich so spracovaním osobných údajov nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese: iod@bioshi.pl

2. Rozsah spracúvaných údajov

Za účelom realizácie Zmluvy o predaji na diaľku predávajúci spracúva: informácie o zariadení Užívateľa za účelom zabezpečenia správneho fungovania služieb: IP adresa počítača, informácie obsiahnuté v súboroch cookie alebo iných podobných technológiách, údaje o reláciách, údaje webového prehliadača, zariadenie údaje, údaje o činnosti na Webovej stránke, a to aj na jednotlivých podstránkach; geolokačné informácie, ak Používateľ súhlasil s prístupom poskytovateľa služby ku geolokácii. Geolokačné informácie sa používajú na poskytovanie prispôsobenejších ponúk produktov a služieb; Osobné údaje užívateľov: meno, priezvisko, adresa sídla, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, NIP (daňové identifikačné číslo), číslo bankového účtu alebo iné osobné údaje, ktoré sú potrebné na uskutočnenie nákupu a ktoré sú vyžadované administrátora v nákupnom procese. Tieto informácie neobsahujú údaje týkajúce sa identity Používateľov, ale v kombinácii s inými informáciami môžu predstavovať osobné údaje, a preto im Správca poskytuje plnú ochranu podľa GDPR.

3. Účely, právny základ a trvanie spracovania údajov

1. Osobné údaje poskytnuté Správcovi pri registrácii nákupného účtu v internetovom obchode budú spracúvané na účely komunikácie, vedenia zákazníckeho účtu (v prípade registrácie účtu) a plnenia objednávky zadanej v internetovom obchode, ktorého vlastníkom je Správca v zmysle čl. 6 sekcia 1 písm b) GDPR, ako aj na plnenie zákonných a daňových povinností v súvislosti s
zrealizovanými objednávkami, v zmysle čl. 6 sekcia 1 písm c) GDPR. Získané osobné údaje môžu byť použité aj v zákonom odôvodnenom záujme Správcu, za ktorý je potrebné považovať marketing vlastných produktov a služieb, a to na základe predpokladu uvedeného v čl. 6 sekcia 1 písm f) GDPR. Údaje sa spracúvajú, kým Zákazník/Používateľ nedokončí používanie Internetového obchodu.
2. Tieto údaje sú spracované v súlade s čl. 6 sekcia 1 písm b GDPR, za účelom poskytovania služby, t.j. zmluvy o poskytovaní elektronických služieb v súlade s Nariadeniami a v súlade s čl. 6 sekcia 1 písm GDPR, v súvislosti so súhlasom s používaním konkrétnych cookies alebo iných podobných technológií, vyjadreným príslušným nastavením webového prehliadača v súlade so zákonom o telekomunikáciách alebo v súvislosti so súhlasom s geolokáciou. Údaje sa spracúvajú, kým Zákazník/Používateľ nedokončí používanie Internetového obchodu.
3. Osobné údaje získané prostredníctvom kontaktného formulára budú použité na spracovanie zaslaného dopytu a prípadného ďalšieho kontaktovania v súlade s udeleným súhlasom na základe priestorov uvedených v čl. 6 sekcia 1 písm a) GDPR. Predmetné osobné údaje môžu byť použité aj v zákonne
odôvodnenom záujme Správcu, ktorý by sa mal považovať za marketing vlastných produktov a služieb na základe predpokladu uvedeného v čl. 6 sekcia 1 písm f) GDPR. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať, čím nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na spracovanie/zodpovedanie podanej žiadosti/otázky.
4. Údaje poskytnuté Správcovi pri registrácii účtu môžu byť spracované za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb ich využívaním výlučne na účely školenia podľa čl. 6 sekcia 1 písm f) GDPR. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov na tento účel.

4. Marketingové aktivity správcu

 1. Na webovej stránke internetového obchodu môže správca údajov zverejňovať marketingové informácie o svojich produktoch alebo službách. Tento obsah zobrazuje Správca údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, t. j. v súlade s oprávneným záujmom správcu údajov spočívajúcim vo zverejňovaní obsahu súvisiaceho s poskytovanými službami a obsahom propagačných kampaní, na ktorých sa správca údajov podieľa. Toto konanie zároveň neporušuje práva a slobody Zákazníkov/Používateľov, Zákazníci/Používatelia očakávajú, že dostanú podobný obsah, alebo ho dokonca očakávajú alebo je to ich priamy účel návštevy webovej stránky/stránok Internetového obchodu.

5. Príjemcovia používateľských údajov

 1. Správca údajov sprístupňuje osobné údaje používateľov iba spracovateľským subjektom na základe uzatvorených zmlúv o poverení spracúvaním osobných údajov za účelom poskytovania služieb správcovi údajov, ako je napríklad prevádzkovanie a prevádzkovanie webovej stránky, IT služby, marketingové a PR služby.

6. Prenos osobných údajov do tretích krajín

 1. Osobné údaje nebudú spracúvané v tretích krajinách.

7. Práva dotknutých osôb

 1. Každá dotknutá osoba má právo:
  1. prístup (článok 15 GDPR) – získanie potvrdenia od prevádzkovateľa, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Ak sa o osobe spracúvajú údaje, má k nim prístup a získava tieto informácie: o účeloch spracúvania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú údaje poskytnuté, o dobe uchovávania údajov alebo o kritériách na ich určenie, o práve požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby a namietať proti takémuto spracúvaniu;
  2. získať kópiu údajov (článok 15 ods. 3 GDPR) - získať kópiu dotknutej osoby, pričom prvá kópia je bezplatná a za ďalšie kópie môže správca údajov účtovať primeraný poplatok z administratívnych nákladov;
  3. na opravu (článok 16 GDPR) - požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, alebo doplnenie neúplných údajov;
  4. na vymazanie údajov (čl. 17 GDPR) - požiadať o vymazanie osobných údajov, ak Správca údajov už nemá právny základ na ich spracúvanie alebo údaje už nie sú potrebné na účely spracúvania;
  5. na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR) – požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, keď:
   1. dotknutá osoba spochybňuje správnosť osobných údajov - na dobu umožňujúcu Prevádzkovateľovi skontrolovať správnosť údajov,
   2. spracúvanie je protiprávne a dotknutá osoba namieta proti ich vymazaniu a žiada obmedzenie ich použitia,
   3. Prevádzkovateľ už tieto údaje nepotrebuje, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov,
   4. dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu – kým sa nezistí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad dôvodmi na námietku dotknutej osoby;
  6. na prenos údajov (článok 20 GDPR) - získať v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a požiadať o zaslanie týchto údajov inému prevádzkovateľovi, ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu osoby, ktorej sa údaje týkajú, alebo na základe zmluvy s ním uzavretej a ak sa údaje spracúvajú automatizovaným spôsobom;
  7. namietať (článok 21 GDPR) - namietať spracúvanie jej osobných údajov na oprávnené účely správcu z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou vrátane profilovania. Prevádzkovateľ následne posúdi existenciu platných oprávnených dôvodov na spracúvanie, prevažujúcich záujmov, práv a slobôd dotknutých osôb alebo dôvodov na určenie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov. Ak sú podľa posúdenia záujmy dotknutej osoby dôležitejšie ako záujmy prevádzkovateľa, prevádzkovateľ bude povinný prestať spracúvať údaje na tieto účely;
  8. odvolať súhlas kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov, avšak spracúvanie osobných údajov uskutočnené pred odvolaním súhlasu bude naďalej zákonné. Odvolanie súhlasu bude mať za následok, že Správca prestane spracúvať osobné údaje na účel, na ktorý bol súhlas vyjadrený.
 2. Pre uplatnenie vyššie uvedených práv by mala dotknutá osoba kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov a informovať ho, aké právo a v akom rozsahu si chce uplatniť.

8. Predseda Úradu na ochranu osobných údajov

 1. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Poľsku predseda Úradu na ochranu osobných údajov so sídlom vo Varšave, ul. Stawki 2, ktorú možno kontaktovať takto:
 2. poštou: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 3. prostredníctvom elektronickej schránky dostupnej na: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ;
 4. Horúca linka: 606-950-0000.

9. Zmeny Zásad ochrany osobných údajov

 1. Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie môžu byť doplnené alebo aktualizované v súlade s aktuálnymi potrebami Správcu za účelom poskytovania aktuálnych a spoľahlivých informácií Zákazníkom/Používateľom.

10. Cookies

 1. Internetový obchod vykonáva funkcie získavania informácií o Zákazníkoch, Používateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:
  1. dobrovoľným zadávaním informácií do formulárov na účely vyplývajúce z funkcie konkrétneho formulára;
  2. ukladaním súborov cookie na koncových zariadeniach (tzv. „cookies“);
  3. zhromažďovaním protokolov webového servera prevádzkovateľom hostingu Internetového obchodu (nevyhnutné pre správnu prevádzku webovej stránky).
 2. Cookies sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení Zákazníka/Používateľa a sú určené na používanie webovej stránky Internetového obchodu. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu ich uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.
 3. Internetový obchod používa cookies až po predchádzajúcom vyjadrení súhlasu Zákazníka/Používateľa obchodu v tejto súvislosti. Súhlasíte s používaním všetkých súborov cookie internetovým obchodom kliknutím na tlačidlo „Zavrieť“, keď sa zobrazí správa o používaní súborov cookie internetovým obchodom, alebo zatvorením tejto správy.
 4. Ak Zákazník/Používateľ Internetového obchodu nesúhlasí s používaním cookies Internetovým obchodom, môže využiť možnosť: „Nesúhlasím“, ktorá je dostupná aj v správe o používaní cookies Internetovým obchodom. Uložte alebo vykonajte zmeny v nastaveniach webového prehliadača s aktuálne používaným (to však môže viesť k nesprávnemu fungovaniu webovej stránky Internetového obchodu).
 5. Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookie, vyberte webový prehliadač/systém zo zoznamu a postupujte podľa pokynov: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Právnym základom spracúvania osobných údajov z cookies sú oprávnené záujmy správcu údajov spočívajúce v poskytovaní kvalitných služieb a zaistení bezpečnosti služieb.
 7. Internetový obchod používa dva základné typy súborov cookie: „súbory cookie relácie“ a „trvalé súbory cookie“. Cookies „relácie“ sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa až do odhlásenia, opustenia Internetového obchodu alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). „Trvalé“ cookies sú uložené na koncovom zariadení Zákazníka/Používateľa po dobu uvedenú v parametroch cookies alebo do ich vymazania Zákazníkom/Používateľom.

  Funkčné súbory cookie (povinné)

  ebio24.sk
  monit_token : 365 dní, cookie
  Identifikuje zákazníka obchodu.
  shop_monit_token : 30 minút, cookie
  Identifikuje zákazníka obchodu.
  klient : 1 dní, cookie
  Identifikuje prihláseného / neprihláseného zákazníka v košíku zákazníka.
  affiliate : 90 dní, cookie
  Uchováva informácie o ID partnera, z ktorého bol obchod zadaný.
  ordersDocuments : cookie
  Ukladá informácie o stave tlače dokumentu.
  __idsui : 1095 dní, cookie Súbor
  potrebný na fungovanie tzv jednoduché prihlásenie na webovú stránku.
  __idsual : 1095 dní, cookie Súbor
  potrebný na fungovanie tzv jednoduché prihlásenie na webovú stránku.
  __IAI_SRC : 90 dní, cookie
  Ukladá iba zdroj, z ktorého sa na webovú stránku pristupovalo.
  login : cookie
  Uchováva informácie o tom, či sa používateľ prihlásil na webovú stránku.
  CPA : 28 dní, cookie
  Obsahuje informácie o premenných pre programy CPA/CPS, na ktorých sa stránka zúčastňuje.
  __IAIRSABTVARIANT__ : 30 dní,
  ID variantu súboru cookie pre test A/B a konfiguráciu motora IdoSell RS.
  basket_id : 365 dní, cookie
  ID košíka používateľa webovej stránky, priradené na dobu trvania prebiehajúcej relácie.
  page_counter : 1 deň, cookie
  Počítadlo navštívených stránok.
  LANGID : 180 dní, cookie
  Ukladá informácie o jazyku zvolenom používateľom webovej stránky.
  REGID : 180 dní, cookie
  Ukladá informácie o regióne používateľa webovej stránky.
  CURRID : 180 dní, cookie
  Uchováva informácie o mene zvolenej používateľom webovej stránky.
  __IAIABT__ : 30 dní, cookie
  Ukladá ID testovania A/B na testovanie a zlepšovanie funkčnosti obchodu.
  __IAIABTSHOP__ : 30 dní, cookie
  Uchováva ID obchodu, ktorý sa zúčastňuje A/B testu.
  __IAIABTVARIANT__ : 30 dní, cookie
  Ukladá ID variantu nakresleného v rámci prebiehajúceho A/B testu.
  toplayerwidgetcounter[] : cookie
  Ukladá, koľkokrát bola zobrazená správa zobrazená.
  samedayZipcode : 90 dní, cookie
  Uchováva informácie o poštovom smerovacom čísle používateľa webovej stránky, ktoré sú potrebné pre ponuku kuriérskej zásielky v službe SameDay.
  applePayAvailability: 30 dní, cookie
  Uchováva informácie o tom, či je pre používateľa dostupný spôsob platby ApplePay.
  paypalMerchant : 1 dní, cookie
  ID účtu PayPal.
  toplayerNextShowTime_ : cookie
  Ukladá informácie o čase, kedy by sa mala zobraziť ďalšia kontextová správa. 
  zľavaCode_clicked : 1 deň, cookie
  Ukladá informáciu o zatvorení lišty informujúcej o aktívnej zľave.
  freeeshipping_clicked : 1 deň, cookie
  Ukladá informácie o zatvorení panela s dopravou zdarma.
  presmerovanie : cookie
  Ukladá informácie o zatvorení kontextovej správy informujúcej o navrhovanom jazyku pre obchod.
  filterHidden : 365 dní, cookie
  Keď kliknete na možnosť zbaliť filter pre položky, uloží sa informácia o tom, ktorý filter by mal byť zbalený po obnovení zoznamu položiek.
  toplayerwidgetcounterclosedX_ : cookie
  Ukladá informácie o zatvorení kontextovej správy.
  cpa_currency : 60 minút, cookie
  Obsahuje informácie o mene pre programy CPA/CPS, na ktorých sa stránka zúčastňuje.
  basket_products_count : cookie
  Ukladá informácie o počte položiek v košíku.
  wish_products_count : cookie
  Ukladá informácie o počte produktov v zozname obľúbených.
  Remembered_mfa : 365 days, cookie
  Uchováva informácie o zapamätanom používateľovi pre viacfaktorovú autentifikáciu (MFA)
  IAI SA
  iai_accounts_toplayer : 30 dní, cookie
  Zabezpečuje správne zobrazenie vyskakovacej správy informujúcej o prihlasovacej službe IdoAccounts ( https://www .idosell.com /pl/tisíce funkcií pripravených na použitie/prihlasovanie-do-obchodu-z-účtu-v-inej-službe/ ) .
  IdoSell
  platform_id : cookie
  Ukladá informácie o tom, či sa webová stránka zobrazuje v mobilnej aplikácii.
  paypalAvailability_ : 1 deň, cookie
  Ukladá informácie o tom, či je pre používateľa dostupný spôsob platby PayPal.
  ck_cook : 3 days, cookie
  Ukladá informácie o tom, či používateľ webovej stránky súhlasil s cookies.
  IdoAccounts
  accounts_terms : 365 dní, cookie
  Uchováva informácie o tom, či používateľ prijal súhlas s používaním služby IdoAccounts.
  express_checkout_login : 365 dní,
  CookieNameExpressCheckoutLogin
  Google
  NID : 180 dní, cookie
  Tieto súbory cookie (NID, ENID) sa používajú na zapamätanie si vašich preferencií a ďalších informácií, ako je preferovaný jazyk, počet výsledkov zobrazených na stránke s výsledkami vyhľadávania (napríklad 10 alebo 20) a či chcete mať povolený filter Bezpečné vyhľadávanie Google. Tento súbor je tiež potrebný na poskytovanie platobnej služby Google Pay.
  Google reCAPTCHA
  _GRECAPTCHA : 1095 dní, cookie
  Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Google reCAPTCHA, ktorá chráni našu webovú stránku pred spamovými požiadavkami v kontaktných formulároch.
  PayPal
  ts : cookie
  Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a poháňa platobné služby na stránke.
  ts_c : 1095 dní, cookie
  Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a používa sa na zabránenie podvodom.
  x-pp-s : cookie
  Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje PayPal a poháňa platobné služby na stránke.
  force_policy : 365 days, cookie
  Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje PayPal a poháňa platobné služby na stránke.
  tsrce : 3 days, cookie
  Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje PayPal a poháňa platobné služby na stránke.
  l7_az : 60 minút, cookie
  Tento súbor cookie je nevyhnutný pre funkciu prihlásenia cez PayPal na webovej stránke.
  JAZYK : 1 deň, cookie
  Tento súbor cookie zvyčajne poskytuje spoločnosť PayPal a poháňa platobné služby na stránke.
  nsid : cookie
  používaný v kontexte transakcií na webovej stránke. Pre bezpečné transakcie je potrebný súbor cookie.

  Reklamné cookies

  SALESmanago
  smclient : 365 dní, cookie
  Priradené identifikovaným a monitorovaným kontaktom. Samotný súbor cookie neobsahuje žiadne informácie umožňujúce identifikáciu kontaktov a rozpoznanie napríklad osobných údajov osoby navštevujúcej webovú stránku. Pripojenie ku karte kontaktu prebieha v systéme SALESmanago.
  Smuuid : 3650 dní, cookie
  Sleduje anonymné návštevy, je priradený každej osobe, ktorá navštívi webovú stránku. Jedinečný identifikátor – samotný súbor cookie neobsahuje žiadne informácie umožňujúce identifikáciu kontaktov a rozpoznanie, napríklad osobné údaje osoby navštevujúcej webovú stránku. Pripojenie ku karte kontaktu prebieha v systéme SALESmanago.
  Smevent : 30 dní, cookie
  Pridelené identifikovaným a monitorovaným kontaktom. Súbor cookie obsahuje eventId priradený po zakúpení košíka udalosti, ktorý sa po zakúpení udalostí vymaže.
  smform : 365 dní, cookie
  Podporuje kontaktné formuláre a kontextové okná. Informácie o formulári a správaní vyskakovacích okien – počet návštev, časová pečiatka poslednej návštevy, informácie o zatváraní/minimalizácii vyskakovacích okien.
  smg : 365 dní, cookie
  Identifikuje používateľa. Náhodný identifikátor vo formáte UUID.
  Smg : 365 dní, cookie
  Identifikuje používateľa – globálny identifikátor pre celý systém. Náhodný identifikátor vo formáte UUID.
  smvr : 3650 dní, cookie
  Ukladá informácie o návštevách (zakódované v base64). Hodnoty zakódované pomocou base64.
  smwp : 365 dní, cookie
  Informácie o formulároch zmlúv Web Push. Pravdivá/nepravdivá hodnota.
  smrcrsaved : 365 dní, cookie
  Uloží, či bol identifikátor podpísaný do SALESmanago (zastarané). Pravdivá/nepravdivá hodnota.
  smOViewsPopCap : 1 deň, cookie
  Uloží informácie o obmedzení kontextových okien. SM:X|, kde X je nahradené číslom.
  smcfds : 1 dní, cookie
  Ukladá informácie o formulároch zobrazených na webovej stránke. Hodnoty zakódované pomocou base64.
  _smps : 1 deň, cookie
  Ukladá informácie o formulároch zobrazených na stránke. Hodnoty zakódované pomocou base64.
  _smvs : 1 dní, cookie
  Ukladá informácie o formulároch zobrazených na stránke. Hodnoty zakódované pomocou base64.
  Meta (Facebook)
  fbsr_ : cookie
  Obsahuje podpísanú požiadavku pre používateľa aplikácie Facebook.
  fbss_ : 365 dní, cookie
  Zdieľaná relácia Facebook.
  fbs_: 30 minút, cookie
  na Facebooku.
  Meta Pixel : 999 dní, sledovací pixel
  Meta Pixel je útržok kódu, ktorý vám umožňuje merať efektivitu reklamy pochopením akcií používateľov webových stránok a pomáha zabezpečiť, aby sa reklamy vášho obchodu zobrazovali tým správnym ľuďom.
  _fbp : 90 dní, súbor cookie
  Súbor cookie používaný na profilovanie používateľov a čo najpresnejšie priraďovanie reklamy k profilu používateľa.
  fr : 90 dní, cookie
  Súbor cookie používaný na profilovanie používateľov a čo najpresnejšie priraďovanie reklamy k profilu používateľa.
  _fbc : 730 dní, cookie
  Posledná návšteva obchodu.
  tr : cookie
  Súbor cookie používaný na profilovanie používateľov a čo najpresnejšie priraďovanie reklamy k profilu používateľa.
  sb : 402 days, cookie
  Tento súbor cookie pomáha identifikovať a prijať dodatočné bezpečnostné opatrenia v prípade, že sa niekto pokúsi neoprávnene získať prístup k vášmu účtu na Facebooku, napríklad zadaním náhodných hesiel. Slúži aj na ukladanie informácií, ktoré Facebooku umožnia obnoviť účet používateľa, ak zabudne heslo, alebo na dodatočnú autentifikáciu, ak má podozrenie, že sa do jeho účtu niekto nabúral. Patria sem napríklad súbory cookie „sb“ a „dbln“, ktoré umožňujú bezpečnú identifikáciu prehliadača používateľa.
  usida : cookie
  Zhromažďuje kombináciu prehliadača používateľa a jedinečného identifikátora, ktorý sa používa na prispôsobenie reklám používateľom.
  wd : 9 days, cookie
  Tento súbor cookie pomáha nasmerovať návštevnosť medzi servermi a analyzovať rýchlosť načítania produktov Meta pre rôznych používateľov. Vďaka cookies môže Meta zaznamenávať aj proporcie a rozmery obrazovky a okien používateľa a vie, či má používateľ povolený režim vysokého kontrastu, aby mohla správne prezentovať svoje weby a aplikácie. Môže napríklad používať súbory „dpr“ a „wd“, aby okrem iného poskytla používateľovi optimálny výkon obrazovky zariadenia.
  locale : 9 days, cookie
  Tento súbor cookie obsahuje polohu posledného prihláseného používateľa v tomto prehliadači.
  datr : 7 dní, cookie
  Účelom súboru cookie datr je identifikovať webový prehliadač, ktorý sa používa na pripojenie k Facebooku, bez ohľadu na prihláseného používateľa. Tento súbor cookie hrá kľúčovú úlohu v bezpečnostných funkciách a integrite stránky Facebook.
  ebio24.sk
  RSSID : 180 dní, cookie
  ID používateľa IdoSell RS, ktorý sa používa na zobrazenie prispôsobených odporúčaní produktov na webovej stránke.
  __IAIRSUSER__ : 60 minút,
  používateľské ID cookie IdoSell RS, ktoré sa používa na zobrazenie prispôsobených odporúčaní produktov na webovej stránke.
  TradeTracker
  TT2_ : 365 dní, cookie
  Tento súbor cookie zaznamenáva webovú stránku pridruženého subjektu, použité propagačné materiály a voliteľne svedectvá nastavené pridruženým subjektom, aby umožnil pridruženému subjektu prijímať odmeny za posielanie zákazníkov obchodníkom. V týchto súboroch cookie sa neukladajú žiadne osobné údaje.
  TTS_ : 365 dní, cookie
  Tento súbor cookie zaznamenáva webovú stránku pridruženého subjektu, použité propagačné materiály a voliteľne aj posudky nastavené pridruženým subjektom, aby mohli získať odmeny za posielanie zákazníkov predajcom. V týchto súboroch cookie sa neukladajú žiadne osobné údaje.
  __tgdat : ​​​​365 dní, súbor cookie
  Tento súbor cookie zaznamenáva webovú stránku pridruženého subjektu, použité propagačné materiály a voliteľne aj posudky nastavené pridruženým subjektom, aby mohli získať odmeny za posielanie zákazníkov predajcom. V týchto súboroch cookie sa neukladajú žiadne osobné údaje.
  Obrazový pixel : sledovací pixel
  Metóda sledovania inzerentov, v ktorej je pixel odkazom v kóde stránky s potvrdením. Vyznačuje sa aj využitím sledovania dojmov.
  Google Ads
  _gcl_au : 90 dní, súbor cookie
  Používa Google AdSense na experimentovanie s výkonnosťou reklám na stránkach, ktoré využívajú ich služby.
  FPAU : 90 dní, cookie
  Súbor cookie, ktorý zhromažďuje informácie o používateľoch a ich aktivite na webovej lokalite prostredníctvom vstavaných prvkov na analytické účely a účely podávania správ.
  FPGCLAW : 90 dní, cookie
  Obsahuje informácie o používateľovi súvisiace s kampaňou.
  FPGCLGB : 90 dní, cookie
  Obsahuje informácie o používateľovi súvisiace s kampaňou.
  _gcl_gb : 90 dní, súbor cookie
  Obsahuje informácie o používateľovi súvisiace s kampaňou.
  _gac_gb_<> : 90 dní, súbor cookie
  Obsahuje informácie o používateľovi súvisiace s kampaňou.
  _gcl_aw : 90 dní, súbor cookie
  Obsahuje informácie o používateľovi súvisiace s kampaňou.
  IDE : 730 dní, cookie
  Tento súbor cookie sa používa na zobrazovanie reklám Google na stránkach, ktoré nepatria spoločnosti Google.
  1P_JAR : 30 dní, cookie
  Tento súbor cookie sa používa na zhromažďovanie štatistík stránok a sledovanie miery konverzie. Nastaví jedinečné ID na zapamätanie vašich preferencií a ďalších informácií, ako sú štatistiky stránok a sledovanie miery konverzie.
  test_cookie : 1 deň, cookie
  Používa sa na testovanie, či sú povolené povolenia na nastavenie súborov cookie v prehliadači používateľa.
  AEC : 138 dní, cookie
  Tieto súbory cookie zabraňujú škodlivým stránkam konať vo vašom mene bez vášho vedomia.
  APISID : 193 dní, cookie
  Tento súbor cookie je uložený vo vašom počítači, aby zostal pripojený k vášmu účtu Google, keď znova navštívite ich služby. Keď zostanete v tejto aktívnej relácii a budete používať doplnky na iných webových stránkach, ako je tá naša, spoločnosť Google použije tieto súbory cookie na zlepšenie vášho používateľského zážitku.
  SÚHLAS : 559 dní, cookie
  Tento súbor cookie je uložený vo vašom počítači, aby zostal pripojený k vášmu účtu Google, keď znova navštívite ich služby. Keď zostanete v tejto aktívnej relácii a budete používať doplnky na iných webových stránkach, ako je tá naša, spoločnosť Google použije tieto súbory cookie na zlepšenie vášho používateľského zážitku.
  DSID : 10 dní, cookie Súbor
  cookie „DSID“ sa používa na identifikáciu prihláseného používateľa na webových stránkach, ktoré nepatria spoločnosti Google, a na zapamätanie, či používateľ súhlasil s prispôsobením reklamy.
  OTZ : 23 dní, súbor cookie
  Tento súbor cookie sa používa na zapamätanie si vašich preferencií a ďalších informácií, ako je preferovaný jazyk, počet výsledkov zobrazených na stránke s výsledkami vyhľadávania (napríklad 10 alebo 20) a či chcete mať Google Bezpečné vyhľadávanie je zapnuté.
  SAPISID : 28 dní, cookie
  Tento súbor cookie je uložený vo vašom počítači, aby zostal pripojený k vášmu účtu Google, keď znova navštívite ich služby. Keď zostanete v tejto aktívnej relácii a budete používať doplnky na iných webových stránkach, ako je tá naša, spoločnosť Google použije tieto súbory cookie na zlepšenie vášho používateľského zážitku.
  SEARCH_SAMESITE : 176 dní, súbor cookie
  Umožňuje serverom znížiť riziko útokov CSRF a úniku informácií tým, že zabezpečí, aby sa daný súbor cookie odosielal iba s požiadavkami iniciovanými z rovnakej registrovanej domény.
  SIDCC : 393 dní, súbor cookie
  Sťahuje určité nástroje od spoločnosti Google a ukladá predvoľby, ako je počet výsledkov vyhľadávania na hárku alebo aktivácia Bezpečného vyhľadávania. Prispôsobuje reklamy, ktoré sa zobrazujú vo vyhľadávači Google.
  SSID : 393 dní, cookie
  Tento súbor cookie je uložený vo vašom počítači, aby zostal pripojený k vášmu účtu Google, keď sa vrátite k jeho službám. Keď zostanete v tejto aktívnej relácii a budete používať doplnky na iných webových stránkach, ako je tá naša, spoločnosť Google použije tieto súbory cookie na zlepšenie vášho používateľského zážitku.
  __Secure-* : 730 dní, cookie
  Tieto súbory cookie sa používajú na poskytovanie reklám, ktoré sú pre vás a vaše záujmy relevantnejšie.
  Google Analytics
  __gads : 395 dní, súbor cookie
  Na zabezpečenie zobrazovania reklám alebo opätovného zacielenia.


  Analytické cookies

  IAI SA
  __IAI_AC2 : 45 dní, súbor cookie
  Identifikátor sledovania konverzií (Sledovanie aktivity) na účely zhromažďovania histórie zdrojov predchádzajúcich objednávke, ako aj zdroja, prostredníctvom ktorého bola objednávka zadaná v súlade s modelom pripisovania posledného kliknutia.
  Google Ads
  *-* : 14 dní, cookie
  Uchováva informácie o tom, či sa už zobrazilo vyskakovacie okno „Názory spotrebiteľov v Nákupoch Google“ so žiadosťou o súhlas so zaslaním prieskumu o objednávke.
  Google Analytics
  _ga_ : 730 dní, súbor cookie
  Používaný službou Google Analytics na zhromažďovanie údajov o počte návštev webových stránok používateľom, ako aj o dátumoch prvej a poslednej návštevy.
  _ga : 730 dní, cookie
  Zaznamenáva jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.
  _gid : 1 deň, cookie
  Súbor cookie _gid zaznamenáva jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.
  _gat : 1 deň, cookie
  Používa sa na zníženie počtu žiadostí. Analytics anonymizuje IP adresu.
  _dc_gtm_UA-# : 730 dní, súbor cookie
  Používa ho Správca značiek Google na riadenie načítania značky skriptu Google Analytics. Analytics anonymizuje IP adresu.
  FPLC : 1200 minút, cookie
  Verzia súboru cookie Non-HttpOnly s názvom FPLC s hodnotou hashovanou z hodnoty FPID.
  _gat[_] : 1 minúta, cookie
  Používa sa na zníženie počtu žiadostí. Ak je služba Google Analytics nasadená prostredníctvom Správcu značiek Google, tento súbor cookie bude mať názov _dc_gtm_.
  _gat_gtag : 1 minúta, cookie
  Používa sa na analýzu zvykov návštevníkov pri prehliadaní, toku, zdroja a iných informácií.
  __utma : 730 dní, súbor cookie
  Používa sa na rozlíšenie používateľov a relácií. Súbor cookie sa vytvorí, keď sa spustí knižnica javascript a neexistuje žiadny súbor cookie __utma. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.
  __utmb : 30 minút, cookie
  Používa sa na určenie nových relácií/návštev. Súbor cookie sa vytvorí, keď sa spustí knižnica javascript a neexistuje žiadny súbor cookie __utmb. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.
  __utmc : cookie
  Nepoužíva sa v ga.js. Nastavené na interoperabilitu s urchin.js. Historicky tento súbor cookie fungoval v spojení so súborom cookie __utmb na určenie, či bol používateľ v novej relácii/návšteve.
  __utmt : 10 minút, cookie
  Používa sa na obmedzenie počtu požiadaviek.
  __utmz : 180 dní, súbor cookie
  Ukladá zdroj návštevnosti alebo kampaň, ktorá vysvetľuje, ako používateľ prišiel na vašu stránku. Súbor cookie sa vytvorí pri spustení knižnice javascript a aktualizuje sa pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.
  __utmv : 730 dní, cookie
  Používa sa na ukladanie údajov vlastných premenných na úrovni návštevníka. Tento súbor cookie sa vytvorí, keď vývojár použije metódu _setCustomVar s vlastnou premennou na úrovni návštevníka. Tento súbor cookie bol tiež použitý pre zastaranú metódu _setVar. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.
  AMP_TOKEN : 365 dní, súbor cookie
  Obsahuje token, ktorý možno použiť na získanie ID klienta z webovej lokality AMP Client ID. Ďalšie možné hodnoty označujú deaktiváciu, priebežnú požiadavku alebo chybu pri získavaní ID klienta zo služby ID klienta AMP.
  FPID : 730 dní, cookie
  Tento súbor cookie sa štandardne nazýva FPID (identifikátor prvej strany). Hodnota uložená v FPID sa použije na nastavenie ID klienta v požiadavke na servery Google.
  _gaexp : 90 dní, súbor cookie
  Používa sa na určenie toho, či bol používateľ zahrnutý do experimentu a uplynutia platnosti experimentov, do ktorých bol používateľ zahrnutý.
  _opt_awcid : 1 deň, súbor cookie
  používaný pre kampane priradené k číslam zákazníkov služby Google Ads.
  _opt_awmid : 1 deň, súbor cookie
  používaný pre kampane priradené k ID kampane Google Ads.
  _opt_awgid : 1 deň, súbor cookie
  Používa sa pre kampane priradené k ID reklamných skupín Google Ads
  _opt_awkid : 1 deň, súbor cookie
  Používa sa na kampane priradené k ID kritérií služby Google Ads
  _opt_utmc : 1 deň, súbor cookie
  Ukladá posledný parameter dopytu utm_campaign.
  _opt_expid : 0,2 minúty, cookie
  Uloží posledný parameter dotazu utm_campaign.
  Pixel Google Analytics : 999 dní, sledovací pixel
  Pixel meria návštevy, kliknutia a iné digitálne správanie. To vám umožní upraviť vašu marketingovú stratégiu.
  __utmli : 60 dní, cookie
  Súbor cookie je súčasťou funkcie Enhanced Link Attribution, ktorá (pokúša sa) rozlíšiť kliknutia na odkazy na rovnaký cieľ v analýze stránky. Obsahuje identifikátor (ak existuje) odkazu, na ktorý sa kliklo, (alebo jeho nadradeného prvku), ktorý sa má prečítať na ďalšej stránke, aby analýza na stránke mohla určiť, kde sa na stránke nachádzal odkaz, na ktorý sa kliklo. SID
  služby Mapy Google : 3650 dní, súbor cookie Obsahuje digitálne podpísané a šifrované záznamy o ID účtu Google používateľa a čase posledného prihlásenia. Kombinácia týchto súborov cookie (SID, HSID) umožňuje spoločnosti Google blokovať mnohé typy útokov, ako sú pokusy o krádež obsahu formulárov odoslaných v službách Google.


 8. Súbory cookie sa používajú na nasledujúce účely:
  1. vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako zákazníci/používatelia internetového obchodu používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;
  2. udržiavanie relácie Zákazníka/Používateľa (po prihlásení), vďaka ktorej Zákazník/Používateľ nemusí na každej podstránke Internetového obchodu znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo;
  3. určenie profilu Zákazníka/Používateľa za účelom zobrazovania odporúčaní produktov a materiálov na mieru v reklamných sieťach, najmä v sieti Google.
 9. Softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie cookies na koncovom zariadení Klienta/Používateľa. Zákazníci/Používatelia môžu v tomto ohľade zmeniť nastavenia. Webový prehliadač umožňuje vymazať cookies. Je tiež možné automaticky blokovať cookies.
 10. Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach Internetového obchodu.
 11. Cookies umiestnené na koncovom zariadení Zákazníka/Používateľa môžu využívať aj inzerenti a partneri Internetového obchodu spolupracujúci s Internetovým obchodom.
 12. Súbory cookie môže sieť Google používať na zobrazovanie reklám prispôsobených spôsobu, akým Zákazník/Používateľ používa Internetový obchod. Na tento účel si môžu uchovávať informácie o navigačnej ceste používateľa alebo o čase strávenom na danej stránke: https://policies.google.com/technologies/partner-sites .
 13. Odporúčame, aby si zákazník/používateľ prečítal zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností, aby sa oboznámil so zásadami používania súborov cookie používaných v štatistikách: Zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics.
 14. Pokiaľ ide o informácie o preferenciách Zákazníka/Používateľa zhromaždené reklamnou sieťou Google, Zákazník/Používateľ môže prezerať a upravovať informácie vyplývajúce zo súborov cookie pomocou nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/ .
 15. Webová stránka internetového obchodu obsahuje doplnky, ktoré môžu prenášať údaje o zákazníkoch/používateľoch administrátorom, ako sú: Mapy Google, Google Analytics, Meta (Facebook), Google Ads, PayPal, TradeTracker, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI SA, Google, SALESmanago.
 16. S cieľom riadne implementovať zmluvu o predaji na diaľku môže správca údajov zdieľať údaje zákazníkov/používateľov s kuriérskymi subjektmi. Aktuálne dostupné spôsoby doručenia v internetovom obchode sú dostupné na: https://ebio24.sk/sk/delivery.
 17. S cieľom riadne implementovať zmluvu o predaji na diaľku môže správca zdieľať údaje zákazníkov/používateľov s online platobnými systémami. Aktuálne dostupné spôsoby platby vo forme platieb vopred v Internetovom obchode sú dostupné na: https://ebio24.sk/sk/payments.

11. Spravodajca

 1. Zákazník môže súhlasiť so zasielaním obchodných informácií elektronicky výberom príslušnej možnosti v registračnom formulári alebo neskôr v príslušnej záložke. V prípade udelenia takéhoto súhlasu budú Zákazníkovi/Užívateľovi na zadanú e-mailovú adresu zasielané informácie (Newsletter) z Internetového obchodu, ako aj ďalšie obchodné informácie zasielané Predávajúcim.
 2. Zákazník sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu Newsletteru zrušením začiarknutia príslušného políčka na stránke svojho účtu alebo prejdením na formulár https://ebio24.sk/sk/newsletter.html kliknutím na príslušný odkaz v obsahu každého Newslettera. alebo prostredníctvom kancelárií služieb zákazníkom.

12. Účet

 1. Zákazník/Užívateľ nesmie v Internetovom obchode uverejňovať obsah ani ho poskytovať Predávajúcemu, vrátane názorov a iných nezákonných údajov.
 2. Zákazník/Používateľ získa prístup k Účtu po registrácii.
 3. Zákazník/užívateľ pri registrácii uvedie typ účtu alebo pohlavie, meno, priezvisko, názov firmy, DIČ, údaje pre vystavenie predajného dokladu, prepravné údaje, e-mailovú adresu a zvolí si heslo. Zákazník/Užívateľ zabezpečuje pravdivosť údajov, ktoré uviedol v registračnom formulári. Registrácia vyžaduje pozorné prečítanie Pravidiel a označenie na registračnom formulári, že Zákazník/Užívateľ si Pravidlá prečítal a plne akceptuje všetky ich ustanovenia.
 4. Udelením prístupu Zákazníkovi/Používateľovi k Účtu dochádza medzi Predávajúcim a Zákazníkom k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní elektronických služieb týkajúcich sa Účtu na dobu neurčitú. Spotrebiteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy za podmienok stanovených v Pravidlách.
 5. Registráciou Účtu na niektorej zo stránok Internetového obchodu sa rozumie aj registrácia umožňujúca prístup na ďalšie stránky, kde je Internetový obchod dostupný.
 6. Zákazník/Užívateľ môže zmluvu o poskytovaní elektronických služieb kedykoľvek s okamžitou účinnosťou vypovedať, a to tak, že o tom informuje Predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo písomne ​​na adresu Správcu údajov uvedenú v časti 1, bod 2. týchto Ochrana osobných údajov a cookies. politika.
 7. Predávajúci má právo vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb ohľadom Účtu v prípade zastavenia poskytovania alebo prevodu služby Internetového obchodu na tretiu osobu, porušenia zákona alebo ustanovení Nariadení zo strany Zákazníka/ Užívateľa, ako aj v prípade nečinnosti Zákazníka/Používateľa po dobu 6 mesiacov. Zmluva sa vypovedá so sedemdňovou výpovednou lehotou. Predávajúci môže stanoviť, že opätovná registrácia Účtu bude vyžadovať súhlas Predávajúceho.
pixel