Prihláste sa k odberu nášho newslettera a získajte až -15% zľavu z prvého nákupu. < Registrácia >
Doručenie zdarma od 49,00 €
Bezpečné nakupovanie
Idosell security badge

Zásady ochrany osobných údajov

1. Správca údajov a definície

1. Správcom osobných údajov zákazníkov/užívateľov internetového obchodu, označovaných aj ako predávajúci, je: BIOSHI S.A. telefón: +48 788 208 018, NIP: PL6762649713, REGON: 526170605.
2. Správcu údajov môžete kontaktovať:

 1. na korešpondenčnú adresu: aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3, 31-425 Kraków;
 2. na e-mailovú adresu: contact@ebio24.sk.

3. Používateľ - fyzická osoba, ktorá vstupuje na webovú stránku/stránky internetového obchodu alebo využíva služby alebo funkcie popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie.
4. Zákazník - fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu subjektivitu, ktorá uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu na diaľku.
5. Internetový obchod - internetová služba prevádzkovaná Predávajúcim, dostupná na nasledujúcich elektronických adresách (stránkach): ebio24.sk, prostredníctvom ktorej môže Klient/Užívateľ získať informácie o Tovare a jeho dostupnosti a kúpiť Tovar alebo objednať poskytnutie služby.
6. Newsletter - informácie vrátane obchodných informácií v zmysle zákona z 18. júla 2002 o elektronickom poskytovaní služieb (Zbierka zákonov 2020, položka 344) od Predávajúceho zasielané Klientovi/Užívateľovi elektronicky; ich prijímanie je dobrovoľné a vyžaduje sa súhlas Klienta/Užívateľa.
7. Účet - súbor údajov uložených v Internetovom obchode a v IKT systéme Predávajúceho, ktoré sa týkajú daného Klienta/Užívateľa a ním zadaných objednávok a uzatvorených zmlúv, pomocou ktorých môže Klient/Užívateľ zadávať objednávky a uzatvárať zmluvy.
8. RODO - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

2. Ciele, právny základ a trvanie spracovania údajov

 1. Na účely plnenia zmluvy o predaji na diaľku predávajúci spracúva:
 2. informácie o zariadení používateľa s cieľom zabezpečiť správne fungovanie služieb: IP adresa počítača, informácie obsiahnuté v súboroch cookie alebo iných podobných technológiách, údaje o relácii, údaje o webovom prehliadači, údaje o zariadení, údaje o aktivite na stránke vrátane jednotlivých podstránok;
 3. geolokalizačné informácie, ak používateľ udelil poskytovateľovi súhlas s prístupom ku geolokácii. Geolokačné informácie sa používajú na poskytovanie prispôsobenejších ponúk produktov a služieb;
 4. Osobné údaje používateľov: meno, priezvisko, adresa sídla, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, DIČ, číslo bankového účtu alebo iné osobné údaje, ktoré správca potrebuje na uskutočnenie nákupu.
 5. Tieto informácie nezahŕňajú údaje týkajúce sa identity používateľov, ale v kombinácii s inými informáciami môžu predstavovať osobné údaje, a preto sa na ne vzťahuje plná ochrana podľa zákona o ochrane osobných údajov.
 6. Tieto údaje sa spracúvajú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) RODO za účelom poskytnutia služby, t. j. dohody o poskytovaní elektronických služieb v súlade s Nariadením, a v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) RODO v súvislosti so súhlasom s používaním určitých súborov cookie alebo iných podobných technológií vyjadreným príslušným nastavením internetového prehliadača v súlade so zákonom o telekomunikáciách alebo v súvislosti so súhlasom s geolokalizáciou. Údaje sa spracúvajú až do ukončenia používania internetového obchodu zákazníkom/užívateľom.
 7. Správca sa zaväzuje prijať všetky opatrenia vyžadované podľa článku 32 RODO, t. j. s prihliadnutím na stav techniky, náklady na realizáciu a povahu, rozsah a účely spracúvania a riziko porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou výskytu a závažnosťou Správca vykonáva primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti zodpovedajúcej riziku.

3. marketingové aktivity prevádzkovateľa

 1. Na webovej stránke internetového obchodu môže správca údajov zobrazovať marketingové informácie o svojich produktoch alebo službách. Zobrazovanie takéhoto obsahu vykonáva prevádzkovateľ údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) RODO, t. j. v súlade s oprávneným záujmom prevádzkovateľa údajov spočívajúcim v uverejňovaní obsahu súvisiaceho s poskytovanými službami a propagačného obsahu kampaní, na ktorých sa prevádzkovateľ údajov podieľa. Zároveň toto konanie neporušuje práva a slobody Zákazníkov/Užívateľov, Zákazníci/Užívatelia očakávajú, že dostanú obsah podobného obsahu, a dokonca ho očakávajú alebo je ich priamym cieľom navštíviť webovú stránku/stránky Internetového obchodu.

4 Príjemcovia údajov používateľov

 1. Správca údajov poskytne osobné údaje používateľov len sprostredkovateľom na základe zmlúv uzatvorených na poverenie spracovaním osobných údajov na účely poskytovania služieb pre správcu údajov, napr. hosting a údržba stránok, IT služby, marketingové a PR služby.

5 Prenos osobných údajov do tretích krajín

 1. Osobné údaje sa nebudú spracúvať v tretích krajinách.

6 Práva dotknutých osôb

 1. Každá dotknutá osoba má právo:
 2. prístup (článok 15 RODO) - získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa jeho osobné údaje spracúvajú. Ak sa údaje o osobe spracúvajú, má právo na prístup k nim a na získanie týchto informácií: o účeloch spracúvania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú údaje poskytnuté, o období, počas ktorého sa údaje uchovávajú, alebo o kritériách ich určenia, o práve dotknutej osoby požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a namietať proti takémuto spracúvaniu
 3. získať kópiu údajov (článok 15 ods. 3 RODO) - získať kópiu spracúvaných údajov, pričom prvá kópia je bezplatná a za ďalšie kópie môže správca údajov uložiť primeraný poplatok vyplývajúci z administratívnych nákladov
 4. na opravu (článok 16 RODO) - požiadať o opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, alebo o doplnenie neúplných údajov
 5. na vymazanie (článok 17 RODO) - požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ak prevádzkovateľ už nemá právny základ na ich spracovanie alebo údaje už nie sú potrebné na účely spracovania
 6. na obmedzenie spracovania (článok 18 RODO) - požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov, keď:
 7. dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov - počas obdobia, ktoré prevádzkovateľovi umožňuje overiť presnosť údajov,
 8. spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu údajov tým, že žiada o obmedzenie ich používania,
 9. prevádzkovateľ už údaje nepotrebuje, ale sú potrebné na to, aby dotknutá osoba mohla preukázať, uplatniť alebo obhájiť svoje nároky,
 10. dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu - kým sa nezistí, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad dôvodmi námietky dotknutej osoby;
 11. na prenosnosť údajov (článok 20 RODO) - dostať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, a požiadať o zaslanie týchto údajov inému prevádzkovateľovi, ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy s ňou uzatvorenej a ak sa údaje spracúvajú automatizovanými prostriedkami
 12. namietať (článok 21 RODO) - namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na oprávnené účely prevádzkovateľa z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie vrátane profilovania. Prevádzkovateľ potom posúdi existenciu platných oprávnených dôvodov na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov. Ak podľa posúdenia záujmy dotknutej osoby prevažujú nad záujmami prevádzkovateľa, prevádzkovateľ je povinný ukončiť spracúvanie na tieto účely;
 13. kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odvolať súhlas, ale spracovanie osobných údajov vykonané pred odvolaním súhlasu bude naďalej zákonné. Odvolanie súhlasu bude mať za následok, že prevádzkovateľ prestane spracúvať osobné údaje na účel, na ktorý bol súhlas udelený.
 14. S cieľom uplatniť uvedené práva by mala dotknutá osoba kontaktovať prevádzkovateľa prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov a informovať ho o tom, ktoré právo a v akom rozsahu si dotknutá osoba želá uplatniť.

7. predseda Úradu na ochranu osobných údajov

 1. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Poľsku predseda Úradu na ochranu osobných údajov so sídlom vo Varšave, ul. Stawki 2, ktorý je možné kontaktovať nasledovne:
 2. poštou: ul. Stawki 2, 00-193 Varšava;
 3. prostredníctvom elektronickej schránky dostupnej na adrese: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

Infolinka: 606-950-0000.

8 Úradník pre ochranu údajov

 1. V každom prípade sa dotknutá osoba môže obrátiť aj priamo na úradníka pre ochranu údajov prevádzkovateľa e-mailom alebo písomne na adresu prevádzkovateľa uvedenú v oddiele 1 bode 2 týchto zásad ochrany osobných údajov a súborov cookie.

9 Zmeny a doplnenia zásad ochrany osobných údajov

 1. Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie sa môžu dopĺňať alebo aktualizovať podľa aktuálnych potrieb správcu s cieľom poskytovať zákazníkom/užívateľom aktuálne a spoľahlivé informácie.

10 Cookies

 1. Internetový obchod vykonáva funkcie získavania informácií o zákazníkoch, používateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:

prostredníctvom dobrovoľne zadaných informácií do formulárov na účely vyplývajúce z funkcie konkrétneho formulára;
Ukladaním súborov cookie (tzv. "cookies") do koncových zariadení;
zhromažďovaním protokolov webového servera prevádzkovateľom hostingu internetového obchodu (potrebné pre správne fungovanie služby).

 1. Cookies sú počítačové údaje, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú na koncové zariadenie zákazníka/užívateľa a sú určené na používanie webovej stránky internetového obchodu. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej lokality, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia do koncového zariadenia a jedinečné číslo.
 2. Internetový obchod používa súbory cookie len po predchádzajúcom súhlase zákazníka/užívateľa. Súhlas s používaním všetkých súborov cookie v internetovom obchode udelíte kliknutím na tlačidlo: "Zatvoriť" počas zobrazenia správy o používaní súborov cookie internetovým obchodom alebo zatvorením tejto správy.
 3. Ak zákazník/užívateľ internetového obchodu nesúhlasí s používaním súborov cookie internetovým obchodom, môže využiť túto možnosť: "Nedávam súhlas", ktorý je k dispozícii aj v správe o používaní súborov cookie internetovým obchodom, alebo vykonať zmeny v nastaveniach internetového prehliadača, ktorý práve používate (to však môže spôsobiť nesprávne fungovanie webovej stránky internetového obchodu).
 4. Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookie, vyberte zo zoznamu internetový prehliadač/systém a postupujte podľa pokynov: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 5. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pochádzajúcich zo súborov cookie sú právne odôvodnené záujmy prevádzkovateľa, ktoré spočívajú v poskytovaní vysokokvalitných služieb a v zaistení bezpečnosti služieb.
 6. V rámci internetového obchodu sa používajú dva základné typy súborov cookie: "session" (súbory cookie relácie) a "permanent" (trvalé súbory cookie). Súbory cookie "relácie" sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa až do odhlásenia, opustenia internetového obchodu alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). "Trvalé" súbory cookie sa ukladajú v koncovom zariadení klienta/užívateľa na dobu uvedenú v parametroch súborov cookie alebo kým ich klient/užívateľ nevymaže.
 7. Súbory cookie sa používajú na tieto účely:
 8. Vytváranie štatistík, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako zákazníci/užívatelia internetového obchodu používajú stránku, čo nám umožňuje zlepšovať štruktúru a obsah stránky.
 9. Udržiavanie relácie zákazníka/užívateľa (po prihlásení), aby zákazník/užívateľ nemusel na každej podstránke internetového obchodu znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo.
 10. Definovanie profilu zákazníka/užívateľa na účely zobrazovania prispôsobených odporúčaní produktov a materiálov v reklamných sieťach, najmä v sieti Google.
 11. Softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncové zariadenie klienta/užívateľa. Zákazníci/užívatelia môžu v tejto súvislosti zmeniť svoje nastavenia. Internetový prehliadač umožňuje vymazanie súborov cookie. Súbory cookie je možné zablokovať aj automaticky.
 12. Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach internetového obchodu.
 13. Súbory cookies umiestnené v koncovom zariadení zákazníka/užívateľa môžu používať aj inzerenti a partneri internetového obchodu spolupracujúci s internetovým obchodom.
 14. Súbory cookie môže sieť Google používať na zobrazovanie reklám prispôsobených spôsobu, akým zákazník/užívateľ používa internetový obchod. Na tento účel môžu ukladať informácie o navigačnej ceste používateľa alebo čase strávenom na danej stránke: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 15. Odporúčame, aby si zákazník/užívateľ prečítal zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností, aby sa dozvedel o používaní súborov cookie používaných v štatistikách: Zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics.
 16. Pokiaľ ide o informácie o preferenciách zákazníka/užívateľa zhromaždené reklamnou sieťou Google, zákazník/užívateľ môže zobraziť a upraviť informácie vyplývajúce zo súborov cookie pomocou nasledujúceho nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/.
 17. Na webovej stránke internetového obchodu sú k dispozícii doplnky, ktoré môžu prenášať údaje zákazníkov/užívateľov správcom, ako napr: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Salesmanago, Gemius.
 18. Na účely riadneho plnenia zmluvy o predaji na diaľku môže správca údajov poskytnúť údaje zákazníkov/užívateľov kuriérskym spoločnostiam. Aktuálne dostupné spôsoby doručenia v internetovom obchode sú k dispozícii na adrese: https://ebio24.sk/sk/delivery.
 19. Za účelom riadneho plnenia Zmluvy o predaji na diaľku môže Správca zdieľať údaje Zákazníkov/Užívateľov s online platobnými systémami. Aktuálne dostupné spôsoby platby vo forme preddavkových platieb v internetovom obchode sú k dispozícii na: https://ebio24.sk/sk/payments.

11 Newsletter

 1. Klient môže súhlasiť so zasielaním obchodných informácií e-mailom zaškrtnutím príslušnej možnosti v registračnom formulári alebo neskôr na príslušnej karte. V prípade takéhoto súhlasu bude zákazník/užívateľ dostávať na ním uvedenú e-mailovú adresu informácie (Newsletter) o internetovom obchode, ako aj iné obchodné informácie zasielané predávajúcim.
 2. Zákazník sa môže kedykoľvek sám odhlásiť z odberu noviniek zrušením zaškrtnutia príslušného políčka na stránke svojho účtu alebo na formulári https://ebio24.sk/sk/newsletter.html, kliknutím na príslušný odkaz v tele každej novinky alebo prostredníctvom zákazníckeho servisu.

12 Účet

 1. Zákazník/užívateľ nesmie do internetového obchodu nahrávať alebo poskytovať predávajúcemu obsah vrátane názorov a iných údajov nezákonnej povahy.
 2. Zákazník/užívateľ získa prístup k účtu po registrácii.
 3. V rámci registrácie zákazník/užívateľ uvedie typ účtu alebo pohlavie, meno, priezvisko, názov spoločnosti, IČ DPH, údaje na vystavenie predajného dokladu, údaje na odoslanie, e-mailovú adresu a zvolí si heslo. Zákazník/užívateľ zaručuje, že údaje, ktoré uviedol v registračnom formulári, sú pravdivé. Registrácia si vyžaduje dôkladné prečítanie pravidiel a predpisov a uvedenie v registračnom formulári, že zákazník/užívateľ si prečítal pravidlá a predpisy a plne súhlasí so všetkými ich ustanoveniami.
 4. V okamihu poskytnutia prístupu Zákazníkovi/Užívateľovi k Účtu sa medzi Predávajúcim a Zákazníkom uzatvára na dobu neurčitú zmluva o poskytovaní elektronických služieb týkajúcich sa Účtu. Spotrebiteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených v týchto pravidlách.
 5. Registrácia účtu na jednej zo stránok internetového obchodu znamená zároveň registráciu umožňujúcu prístup k ďalším stránkam, pod ktorými je internetový obchod dostupný.
 6. Zákazník/používateľ môže kedykoľvek s okamžitou platnosťou vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami, a to tak, že o tejto skutočnosti informuje predávajúceho e-mailom alebo písomne na adresu správcu údajov uvedenú v časti 1 bod 2 týchto Zásad ochrany osobných údajov a používania súborov cookie.
 7. Predávajúci má právo vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb týkajúcich sa Účtu v prípade ukončenia poskytovania alebo prevodu služby Internetového obchodu na tretiu osobu, porušenia zákona alebo ustanovení Obchodných podmienok zo strany Klienta/Užívateľa, ako aj v prípade nečinnosti Klienta/Užívateľa po dobu 6 mesiacov. Zmluva sa vypovedá so sedemdňovou výpovednou lehotou. Predávajúci môže stanoviť, že opätovná registrácia účtu si bude vyžadovať súhlas predávajúceho.
pixel